บรรยายพิเศษ เรื่อง การคัดกรองสุขภาพจิตและเทคนิคการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563