ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนเขตเมือง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563