ประชุม AAR หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562

และ ประชุม Management Review PM 3

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563