การสัมนา เรื่อง อุบัติการณ์ทางการพยาบาล (การฝึกปฏิบัติงาน วิชาบริหาร ของนักศึกษา) พยบ. รุ่นที่ 72 วันที่ 30 ตุลาคม 2563