โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (Simulation Center) ณ LCR ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และSiMSETศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓