ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผฝ่ายวิจัย)

โดย ผศ.ดร วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2563