พิธีลงนามนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วพบ.กรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563