ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563