ประชุมการเตรียมอาจารย์สำหรับการสอบออนไลน์ โดย ดร.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล วันที่ 27 พฤษภาคม 2563