โครงการ พัฒนาชุมชนบ้านครัวตะวันตกให้มีความเข้มแข็งทางสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ทัศนคติ ชุมชนครัวตะวันตก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563