ประชุมวิชาการเรื่อง'' ก้าวทันยุค 4.0 ความเป็นเลิศของพยาบาล เวชปฎิบัติ '' ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562