ACITVITY Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้เข้าใจบุคลากรในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 18 มิุนายน 2562
การบรรยายแนวคิดการสร้างแบรนด์และการสร้าง key word ในการประชาสัมพันธ์ โดย อ.จิตรา วรรณสอน หัวหน้าภาควิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด