การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Case-Based Learning ระยะที่ 2 วันที่ 29-30 เมษายน 2562
1IMG_3748
IMG_3711
IMG_3713
IMG_3716
IMG_3723
IMG_3724
IMG_3727
IMG_3728
IMG_3732
IMG_3734
IMG_3737
IMG_3739
IMG_3744
IMG_3746
IMG_3749
IMG_3752
IMG_3753