บรรยายเรื่อง มุ่งมั่น เรียนรู่ สู่การทำความดี โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แช่หว่อง 19 มีนาคม 2562