ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน

1IMG 0684 2IMG 0685 3IMG 0683 IMG 0678
IMG 0681 IMG 0691 IMG 0694 IMG 0695