พิธีเปิดหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 12 วันที่ 4 มกราคม 2562