นำเสนอ ฝึกรวบยอดวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562