โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล วันที่ 19 มกราคม 2562