ประชุมนำเสนอ SAR สภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2561