อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Case based Education โดยวิทยากรจาก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561