อบรมพัฒนาอาจารย์ ด้านนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561