โครงการตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพประจำปี วันที่ 7 ธันวาคม 2561