ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง มาตราฐานและตัวบ่งชี้ ของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561