วพบ.กรุงเทพ ได้รับรางวัล โล่ประากาศเกียรติคุณ อาคารคาวบคุมภาครัฐดีเด่น ด้านการจัดการพลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2561