ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่มีคะแนนสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 100% 3 รายวิชา และ รางวัลอาจารย์ประเภทผู้สอนดีเด่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561