ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561