ประชุมวิพากษ์ และพัฒนายุทธศาสตร์ตามกรอบ PPMQA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561