โครงการครูนอกห้องเรียน นศ.ชมรมวิชาการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ รพ. ศิริราช วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561