ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20-21 ส.ค 61