การประชุม ''เรื่องการส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการของวิทยาลัย '' วันที่ 9 ส.ค 61