ประชุมเชิงปฏิบัติการ '' พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ '' 25-26 กรกฏาคม 2561