ประชุมเรื่อง '' การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดของ นักศึกษา ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ '' โดย ดร.เชษฐา แก้วพรม วันที่ 20 กรกฏาคม 2561