ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รุ่น 73 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 61