ประชุมปฏิบัติการ '' เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ '' ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561