กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง '' การพัฒนานวัตกรรม '' ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561