พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 11 วันที่ 26 เมษายน 2561

2DSC 0005 DSC 0006 3DSC 0008 4DSC 0011
DSC 0013 5DSC 0014 DSC 0018 DSC 0019
DSC 0021 DSC 0022 DSC 0024 DSC 0025
DSC 0026 1DSC 0030 DSC 0030 DSC 0031
DSC 0027 DSC 0010 DSC 0009 DSC 0007