คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเกื้อการุณย์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน 2561

0DSC 0067 1DSC 0051 DSC 0033 DSC 0035
DSC 0037 DSC 0039 DSC 0043 DSC 0044
DSC 0046 DSC 0049 DSC 0054 DSC 0056
DSC 0057 DSC 0058 DSC 0061 DSC 0064
DSC 0069