โครงการพัฒนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (รพ.กรุงเทพ ) รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561

1DSCF0060 DSCF0058 DSCF0059 DSCF0062
DSCF0063 DSCF0064 DSCF0066 DSCF0067
DSCF0068 DSCF0069 DSCF0070 DSCF0071