คณะผู้ตรวจเยี่ยม จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฯลฯ วันที่ 24 เมษายน 61