ภาพกิจกรรมสัมนา นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 69 ฝึกบริหารรวบยอด วันที่ 5 มกราคม 2561