ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560