โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกษฤ ให้คณาจารย์ วพบ.กรุงเทพ โดย รศ.ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน วันที่ 2 ธันวาคม 2560