ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 3_ 4 ธันวาคม 2560