ประชุม manatement Review PM3 ครั้งที่ 2_ 27 พฤศจิกายน 2560