กิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ'' คืนชีพพรรณพนา คืนมัจฉาสู่วารี '' โดย นศ.พยบ. รุ่น 72 ณ.สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. กองทัพเรือสัตหีบ วันที่ 13 ตุลาคม 2560