เสนวนาเรื่อง '' การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ '' วันที่ 12 กรกฏาคม 2560