แข่งขัน ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐิ์ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาดอกไม้สด เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 'วันอาสาฬหบุชา' ณ วัดพระเชตุพนฯ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560