เยี่ยมชมดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดย วพบ.เชียงใหม่ (รุ่น 1)วันที่ 6 กรกฎาคม 2560