พิธีถวายตัวเป็นศิษย์สมเด็จย่าของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 72 วันที่ 4 สิงหาคม 2560