กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ ของนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560